ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill

ที่ ชื่อหลักสูตร กลุ่มอาชีพ ดาวน์โหลด
1 หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2 หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
3 หลักสูตรการออกแบบ/พัฒนา บรรจุภัณฑ์อย่างง่าย กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
4 หลักสูตรการขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) อาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
5 หลักสูตรการทำแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อการค้าออนไลน์ กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
6 หลักสูตรเส้นทางสู่การเป็น “ยูทูบเบอร์” (YouTuber) กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง