ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

กศน. ขานรับนโยบายเดินหน้าพัฒนาครูต้นแบบภาษาอังกฤษ

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 235

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  ที่ โรงแรม เดอ ไพรม์ แอท รางน้ำ กรุงเทพฯ   นายธนพัชร์  ขุนเทพ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน.  เป็นประธานเปิดการอบรม “การพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” ประจำปี 2565  รุ่นที่ 6 โดยมีนางเอื้อมพร  สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพงษ์ สุเมตติกุล นายคริสโตเฟอร์ ไรท์  และคณะพร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ ข้าราชการครู เข้าร่วมการเปิดอบรม

นายธนพัชร์ กล่าวว่า " การเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆที่เราเคยเรียนสมัยเด็ก ผมคิดว่าสิ่งแรกที่เราประทับใจไม่ได้เกิดจากเนื้อหาของบทเรียน แต่เป็นการประทับใจคนสอน การสอนที่สนุก มีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ต้องเกิดจากการศรัทธา มีการแสดงความรัก สีหน้าต้องสื่อความรู้สึก ทำให้ผู้เรียนเกิดความประทับใจ ชวนคุย ชวนสอน ซึ่งสิ่งแรกที่ผู้เรียนจะประทับใจและศรัทธา คือ ต้องประทับใจในตัวตนของครูก่อน เกิดความอยากเข้ามาเรียนรู้ อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลสำเร็จ  นอกจากนี้การเรียนรู้ต้องมาจากใจ ถ้ามีการเปิดใจแล้ว  เป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเพราะเป็นการปูพื้นฐานเฉพาะทาง  ดังนั้นการพัฒนาที่เริ่มจากครูผู้เป็นต้นทางจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในการนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
นายธนพัชร์ กล่าวชื่นชมกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ที่ได้จัดโครงการดีๆนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยในปีนี้ได้ร่วมกับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและทีมคุณคริสโตเฟอร์ ไรท์  ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ให้ครูพร้อมที่จะพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์งานในการนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้  หวังว่ารุ่นนี้และรุ่นในปีที่ผ่านมาจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาให้ผู้เรียน กศน. ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ ไปปรับเปลี่ยน  พฤติกรรมการสอนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร และใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมต่อไป "
สำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นับว่าเป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู เพื่อให้มีสมรรถนะทางภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษและดิจิทัล ให้สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน และเป็นหนึ่งโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งในการอบรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สำนักงาน กศน.โดยกลุ่มพัฒน์ฯ ดำเนินการจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สามารถถ่ายทอด ขยายผลเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร เพื่อนครู และผู้เรียน โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตลอดจน สร้างองค์ความรู้เพื่อการถ่ายทอดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูไปสู่นักศึกษา กศน.  และประชาชนอย่างมีคุณภาพในยุคดิจิทัล ให้มีทักษะที่สำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ต่อไป


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ