ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบและเกณฑ์มาตรฐานหนังสือเรียนและการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 114

      เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ได้มอบหมายให้ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบและเกณฑ์มาตรฐานหนังสือเรียนและการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นางพรรณทิพา ชินชัชวาล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้บริหาร ครู และนักวิชาการศึกษาเข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำมาตรฐานหนังสือเรียน กศน. สำหรับนำไปใช้ในการตรวจและกำหนดคุณภาพหนังสือของสำนักงาน กศน. ต่อไป


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ