ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

กศน. ขับเคลื่อนเครดิตแบงค์ (Credit Bank) ตอบโจทย์จัดการศึกษาการเรียนรู้เพื่อประชาชน

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 143

วันที่ 23 ก.ย.ที่โรงแรมปิคนิค กรุงเทพ ฯ  นายวัลลพ  สงวนนาม เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์  รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานประชุมปฏิบัติการ การจัดทำร่างคู่มือการสะสมหน่วยการเรียนรู้เพื่อการเทียบโอน และยกระดับการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit Bank) ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565  โดยมีนางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในการจัดประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก  และ ผศ.ปริญญา มีสุข อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดทำระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้เพื่อการเทียบโอน และยกระดับการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit Bank) มาเป็นวิทยากรและถ่ายทอดองค์ความรู้ แนะนำกรอบแนวทางพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว

น.ส.ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์  รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า “การเทียบโอนผลการเรียน การสะสมหน่วยการเรียนรู้จึงจำเป็นต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย และมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น จากประสบการณ์วิชาชีพ การนำผลการเรียนรายวิชานั้นๆ มาเทียบโอน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างคู่มือสะสมหน่วยการเรียนรู้เรื่องการเทียบโอนและยกระดับการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit Bank) ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร ครูผู้ช่วย ของสำนักงาน กศน. จังหวัด ข้าราชการบำนาญ รวมทั้ง วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อจะได้มีแนวทางในการจัดทำคู่มือสะสมหน่วยการเรียนรู้เรื่องการเทียบโอนและยกระดับการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit Bank) ที่เป็นประโยชน์ในแก่ ผู้เรียนของ สำนักงาน กศน. ต่อไป ”

นางเอื้อมพร  สุเมธาวัฒนะ  กล่าวว่า “การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกำหนดโครงร่างแนวทาง กรอบแนวคิด แนวทางการดำเนินงาน ตามกรอบคุณวุฒิและมาตรฐานในแต่ละด้าน ตามเป้าหมายการดำเนินงานนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ในประเด็นเรื่อง Academic Credit-bank System ในการสะสมและเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อการสร้างโอกาสในการศึกษา เป็นการพัฒนาหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ที่เกิดจากการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของบุคคล ส่วนปีงบประมาณต่อไป จะดำเนินการพัฒนาคู่มือการสะสมหน่วยการเรียนรู้เพื่อการเทียบโอน และยกระดับการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit Bank)  และพัฒนาระบบการรับรองและบริหารจัดการการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของบุคคล โดยใช้ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้เพื่อการเทียบโอน และยกระดับการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit Bank) รวมถึงชี้แจงและอบรมการดำเนินงานดังกล่าวแก่สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้เรียนและทำงานไปในเวลาเดียวกัน โดยสามารถนําผลการเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์การทํางาน อาชีพ หรือการฝึกอบรม ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สะสมไว้มาเทียบโอนกันได้ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง ด้วยการใช้ “ระบบธนาคารหน่วยกิต” ให้สามารถวางแผนการเรียนรู้ได้ตามความต้องการของผู้เรียน ตามเวลา สถานที่ที่เหมาะสมกับสภาพและความสนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง ”


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ