ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

อบรมการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาและการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 296

                       สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดอบรมการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาและการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 55 คน เมื่อวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมปิคนิค รางน้ำ กรุงเทพมหานคร มีเนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วยการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา การประเมินมิติประสบการณ์ การประเมินมิติความรู้ความคิด การจัดทำแฟ้มประมวลประสบการณ์ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน เกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา และการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา
                      โดยมี  นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นประธานเปิดการอบรม กล่าวว่า 
การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาเป็นนโยบายสำคัญที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้และประสบการณ์ในอาชีพให้ได้รับรองวุฒิทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปัจจุบันมีสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 825 แห่ง จากการดำเนินงานครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา จำนวน 3,648 คน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนของสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น การอบรมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาของสถานศึกษาใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 3 และ ฉบับที่ 4 ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถขับเคลื่อนงานเทียบระดับการศึกษาได้อย่างชัดเจน และมีคุณภาพต่อไป  


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ