ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง แก้ไขระเบียบการตรวจคุณภาพหนังสือเรียนของเอกชนที่ใช้ในสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ สำนักงาน กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 129

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง แก้ไขระเบียบการตรวจคุณภาพหนังสือเรียนของเอกชนที่ใช้ในสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ สำนักงาน กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ห้องประชุมทองอยู่ แก้วไทรฮะ ชั้น 3 สำนักงาน กศน. โดยมีนายคมกฤช  จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบการตรวจคุณภาพหนังสือเรียนของเอกชนที่ใช้ในสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ สำนักงาน กศน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนที่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเรียนที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ