ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

“วัลลพ” ให้นโยบาย ปั้นบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กศน. ตอบโจทย์ความเชื่อมั่น พัฒนาผู้เรียน และผู้รับบริการในทุกมิติ

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 187

(2 สิงหาคม 2565) นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ให้นโยบายในการเปิดการอบรม “บุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดฯ ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562” เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. โดยมีผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จำนวน 40 จังหวัด รวม 139 คน โดยมีนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และคณะ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

เลขาธิการ กศน. กล่าวตอนหนึ่งว่า โจทย์ที่สำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ก็คือ เราจะทำอย่างไรให้ผู้เรียน ผู้รับบริการ หรือชุมชน สังคม เกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นต่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ได้ว่า “สถานศึกษาของเรานั้น จะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ”

ดังนั้น การจัดทำหรือปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี จนนำไปสู่การดำเนินงานของสถานศึกษา  และการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา จึงถือเป็นแนวทางและเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยสะท้อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ อันจะส่งผลต่อการได้รับการยอมรับจากผู้เรียน ผู้รับบริการ หรือชุมชน สังคม ต่อไป

จึงขอให้บุคลากรทุกคน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน โดยเน้นการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนและผู้รับบริการให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาหรือจัดการเรียนรู้ ทั้งการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย

นายคมกฤช  จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. ได้กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ว่า สิ่งที่สำคัญเป็นประการแรกของการสร้างหรือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คือ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การดำเนินงาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

“แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปรียบเสมือนการตั้งเป้าหมายที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ หากสถานศึกษามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดหวังที่กำหนดไว้ตามแผน ก็จะนับได้ว่าประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน”

ทั้งนี้  เมื่อแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เพื่อจะได้ช่วยส่งเสริม สนับสนุน  และให้คำปรึกษาที่ดีแก่สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในขณะเดียวกัน สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ก็ต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและ สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในระดับพื้นที่ โดยการคำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายใน 3 ปีงบประมาณ หรือที่เราเรียกกันว่า การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดนั้นเอง

อย่างไรก็ดี สำหรับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. นั้น มีความหลากหลายมาก มิใช่ห้องสมุดเพียงอย่างเดียว ในอนาคต อยากฝากให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย มีความชัดเจน สอดคล้องและมีมาตรฐาน ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ อันจะส่งผลต่อพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมของการดำเนินงานของสถานศึกษา

ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ดี คือ การประเมินคุณภาพตามสภาพจริงจากการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยพิจารณาถึงความเป็นเหตุเป็นผลร่วมกัน ระหว่างสภาพการดำเนินงานกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ปรากฏในรายงานฯ ซึ่งต้องมีข้อมูลผลการดำเนินงานสนับสนุน ที่เพียงพอ อันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าว

สำหรับการอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด สำนักงาน กศน. ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 นั้น สำนักงาน กศน.โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ได้พัฒนา จัดทำหลักสูตรและจัดอบรมขึ้น จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้น ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการ จากพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการอบรม รวมจำนวน 37 จังหวัด กว่า 150 คน ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565  ที่ผ่านมา


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ