ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการ (ร่าง) แนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสำนักงาน กศน.

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 241

วันที่ 6 ก.ค.ที่โรงแรมไอบิส สไตล์ รัชดา  กรุงเทพมหานครนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการ (ร่าง) แนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและการบรรณาธิการแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายวิชาเลือกของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักงาน กศน.  โดยมีนายนรา เหล่าวิชยา ที่ปรึกษาด้านการจัดการศึกษาตามโครงการพระราชดำริและบนพื้นที่สูง  นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ผอ.กพ.) ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และนักวิชาการศึกษา  เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฏาคม 2565 

นายคมกฤช  กล่าวว่า “ การจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  และการพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายวิชาเลือกของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้สถานศึกษาสามารถจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพราะแน่นอนที่สุดหลักสูตรที่ดี จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งการปรับปรุงและจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นในครั้งนี้  จะเป็นแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัด นำมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานเดียวกัน และช่วยให้ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆให้ดีขึ้นต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของการจัดการศึกษา ที่สำนักงาน กศน.ต้องเดินหน้าปรับและพัฒนาควบคู่กันไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในอนาคต ให้สอดรับกับเนื้อหาสาระ ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง เพราะหลักสูตรเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีรายละเอียดที่บ่งชี้ว่า ผู้เรียนควรฝึกฝนให้มีทักษะการเรียนรู้อะไร จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถในลักษณะใด รวมทั้งยังเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางเนื้อหาสาระ กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความสอดคล้องกับปรัชญาและค่านิยมของสังคม สภาพปัญหาและความต้องการของสังคมและผู้เรียน หลักสูตรจึงเป็นเสมือนกับหางเสือและคู่มือชีวิตที่จะคอยกำหนดทิศทางให้การเรียนการสอนเป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษา และเป็นเครื่องชี้ถึงความเจริญของชาติ เพราะถ้ามีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คนในประเทศนั้นก็ย่อมมีความรู้และศักยภาพในการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่”

 


นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ “เนื่องจากในปีที่ผ่านมากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้ดำเนินการสำรวจและพิจารณา ตรวจสอบหลักสูตรรายวิชาเลือกของสถานศึกษาฯและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรด้านการพัฒนาอาชีพ  ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ที่พัฒนาโดยสถานศึกษานั้น พบว่ามีเป็นจำนวนมาก หลักสูตรส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้อง ไม่เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดไว้ และ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไม่เป็นไปในทิศทางและแนวทางเดียวกัน ความถูกต้องและองค์ประกอบของหลักสูตรไม่ครบถ้วน เราจึงได้ให้ความสำคัญกับพัฒนาแนวทางการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์รายวิชาเลือกของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานและอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งบริบทของพื้นที่ โดยเมื่อจัดทำแนวทางและหลักสูตรแล้วเสร็จ สำนักงาน กศน.จะจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามแผนการพัฒนา โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ แนวทางการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ไปพัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป”

 


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ