ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือและจัดทำเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 591

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือและจัดทำเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษากศน.(การอ่านออกเขียนได้) ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม เดอ 
ไพร์ม กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการบำนาญ ครูและบุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 22 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
โดยมี นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือและจัดทำเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) กล่าวว่า การอ่านออกเขียนได้ด้านภาษาไทยเป็นฐานที่จะนำไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสำนักงาน กศน. ได้เห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อคัดกรองความรู้ด้านภาษาไทยของนักศึกษา กศน. กรณีนักศึกษา กศน. บางคนที่ประเมินไม่ผ่าน สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครู กศน. ต้องร่วมกันพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยในระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น ๆ เช่น การสอนเสริม แบบฝึกอ่านเขียน การสอนเป็นรายบุคคล เป็นต้น ผลที่ได้จากการประเมินจะนำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ กศน. ต่อไป


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ