ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

คำอธิบายและรายละเอียดการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความมั่นคงของชาติ

  • ประเภท ข่าวประกาศ   เข้าชม 1,569

  • รายละเอียด

    ทังนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและคำอธิบายรายวิชาได้ที่ QR Code หรือที่ลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1rqbmOdaYnl8jGITSq5vbVmn7ak2H5mqN?usp=sharing