ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเพื่อเป็น Best Practice ในการจัดการเรียนรู้ ของสำนักงาน กศน.

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 197

ระชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเพื่อเป็น Best Practice ในการจัดการเรียนรู้ 
ของสำนักงานกศน ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน.


วันที่ 19  พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อเป็น Best Practice ในการจัดการเรียนรู้ของสำนักงาน กศน. โดยมี นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร นายกษิพัฒ  ภูลังกา รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน. ตามนโยบายขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรม “กศน.ออนไลน์ เรียนงาน ได้ความรู้” เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เพื่อนำพาสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและสนองต่อคุณภาพชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

 

#กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ลิงก์   https://www.facebook.com/247803635882724/posts/985676408762106/?d=n