ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นตรงผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 214

         เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นตรงผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่งเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นตรงในสังกัดสำนักงาน กศน. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

#กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ