ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นำทีมลงพื้นที่ ประะชุมวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 177

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและนายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน นำทีมลงพื้นที่ ประะชุมวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมี นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว

จากนั้นลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เพื่อศึกษาข้อมูลในการดำเนินงาน ณ โครงการ ทับทิมสยาม 05 อันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการทับทิมสยาม 02 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ศฝช.สระแก้ว สังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อตรวจพื้นที่ในการวางแผนพัฒนาต่อไป


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ