ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 125

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุญเลิศ มาแสง ชั้น 3 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน กศน. ซึ่งมีนักเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเข้าร่วมประชุม การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ กพ. เนื่องจากยังมีบางหัวข้อที่ต้องปรับปรุง เช่น การค้นหาหนังสือเรียนในแต่ละหมวดหมู่ โครงสร้างบุคลากร รวมถึงมีบางเมนูที่ไม่สมบูรณ์ จึงต้องมีการปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์เพื่อรองรับการเข้าใช้งานและสะดวกในการค้นหาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ