ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด และแนวทางการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. ให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมปิคนิค กรุงเทพมหานคร

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 875

         เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565  สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดและแนวทางการพัฒนาบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน. ให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน.  ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2565  ในการนี้ นายวัลลพ  สงวนนาม  เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้ นายคมกฤช  จันทร์ขจร  รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี นางเอื้อมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมทั้งผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  ข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมปิคนิค  กรุงเทพมหานคร 

                                                                           

#กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ