ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายวิชาเลือกของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 681

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. นำทีมโดย ผอ.เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ เดินหน้าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายวิชาเลือกของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องชลลดา โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยมี ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนะสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร ท่านนรา เหล่าวิชยา ที่ปรึกษา สำนักงาน กศน. ท่านวิเลขา ลีสุวรรณ์ อดีตรองเลขาธิการ กศน. ท่านศุทธินี งามเขตต์ อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหาร ศึกษานิเทศน์ ครู และนักวิชาการศึกษา ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สืบเนื่องจากการทำประชาพิจารณ์ในด้านการจัดการศึกษา ของ กศน.ในปีที่ผ่านมา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนและดำเนินการสำรวจข้อมูลรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นหรือพัฒนาขึ้น และได้ลงทะเบียนให้กับผู้เรียน กศน. หรือเทียบโอนผลการเรียนในระยะเวลา 5 ปีการศึกษาที่ผ่านมา จากการสำรวจพบว่า รายวิชาเลือกมีจำนวนมากบางรายวิชามีเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกัน และบางรายวิชาไม่ได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลานาน รายวิชาเลือกบางรายวิชาไม่มีรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร สื่อการเรียน และคู่มือการใช้หลักสูตรมีเพียงโครงสร้างรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาซึ่งสถานศึกษาที่นำรายวิชาเลือกไปใช้มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเลือกบางรายวิชามีเนื้อหาไม่ทันสมัย เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. มีหลักเกณฑ์และดำเนินการในการจัดทำรายวิชาเลือกไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อร่วมกันพิจารณา และจัดทำแนวทางและหลักเกณฑ์สำหรับนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้เรียนและมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาต่อไป


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ