ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

รมช.ศธ. “กนกวรรณ” เปิดโครงการอบรมขยายผล “Boot camp” กศน.ปราจีนบุรี

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 651

ครูโอ๊ะ “กนกวรรณ วิลาวัลย์” รมช.ศึกษาธิการ เปิดโครงการอบรมขยายผล “Boot camp” กศน.ปราจีนบุรี ย้ำพัฒนาทักษะภาษาครู ผู้บริหาร ตามพันธกิจทุกมิติ พร้อมดึงเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปปรับใช้สอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมขยายผลหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผอ.กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวธัญญลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์ รอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ตลอดจน ผศ.ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผอ.กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นครู กศน.ตำบล จาก 5 อำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 50 คน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการอบรมขยายผลหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นำความรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ประจำปี 2565 ในการส่งเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษา ตลอดจนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร กศน.

“สิ่งสำคัญของการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ครู กศน.ในทุกมิติ จะต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับพันธกิจของ กศน. ซึ่งในเรื่องของภาษา ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นในยุคปัจจุบัน ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ควบคู่กับการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาตนเองของครู กศน.โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษาสื่อสารสากล ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้โลกออนไลน์และโลกยุคใหม่อย่างกว้างขวาง ตลอดจนการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเป็นผู้สูงวัย

ดังนั้น ครู กศน.ยิ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้านภาษา ให้สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้อง ชัดเจน เช่นเดียวกับผู้บริหาร กศน. ต้องพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยดึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมามีส่วนร่วมและต่อยอดการทำงานของ กศน. อย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ขอแสดงความขอบคุณผู้บริหาร กศน. ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการ กระบวนการจัดกิจกรรม การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และที่น่าชื่นชมคือ การนิเทศ ติดตาม การนำความรู้ไปปฏิบัติในสถานศึกษาหลังการอบรม เพื่อคัดเลือก ครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษฯ ซึ่งในจังหวัดปราจีนมีครู กศน.ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน ก็ต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชม โดยขอให้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาตนเอง การแข่งขันกับตัวเองให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นที่ สร้างการเรียนรู้ภายใต้บริบทของคน กศน. ซึ่งเป็นคนพันธุ์พิเศษสำหรับครูโอ๊ะเสมอมา

ขอแสดงความขอบคุณเครือข่ายการทำงานของ กศน.จากหลายพื้นที่ สถานศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหาร กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรี ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน.ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ขอฝากให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำจุดดี จุดเด่นของแต่ละพื้นที่ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับงาน กศน.ตามแต่ละบริบท เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชน

ขอย้ำว่า ครูโอ๊ะจะทำทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดอันเป็นที่รัก ร่วมกันกับทุกคนและชาว กศน.ทั้งประเทศ พร้อมคงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของชาว กศน. ที่จะมีบทบาทในการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนทุกช่วงวัย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

โครงการขยายผลหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2565 (18 ชั่วโมง) เพื่อขยายผลครูให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นครู กศน.ตำบล จำนวน 50 คน ใน 5 อำเภอ (เมืองปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บ้านสร้าง ประจันตคาม และศรีมโหสถ) ให้ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรม การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 บูรณาการรายวิชาพัฒนาอาชีพ และหลักคิดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ กศน. ตลอดจนการทดสอบหลังเรียน

เครดิตภาพข่าว : https://moe360.blog/2022/03/09/รมช-ศธ-กนกวรรณ-เปิดโครงก/

enlightened เสมา 3 เดินหน้าหนุนครู กศน.พัฒนาทักษะและสมรรถนะครูด้านภาษา ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (page bangkoktoday) https://www.facebook.com/894452837259204/posts/4864529416918173/

enlightened เสมา 3 เดินหน้าหนุนครู กศน.พัฒนาทักษะและสมรรถนะครูด้านภาษา ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (bangkoktoday) https://bangkok-today.com/qkyHhj

enlightened เสมา 3 พร้อมหนุนครู กศน.พัฒนาทักษะและสมรรถนะครูด้านภาษา ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (bangkok wealth & biz) https://bit.ly/3ITKCiW

enlightened "เสมา 3 หนุนครู กศน.พัฒนาทักษะและสมรรถนะครูด้านภาษา ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต!!  https://aec-tv-online2.com/?p=836990

enlightened ครูโอ๊ะ ชูครู กศน.สู่ครูต้นแบบภาษาอังกฤษ  ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูยุคใหม่
https://www.facebook.com/246626332596001/posts/1031272797464680/

enlightened “ครูโอ๊ะ ชูครู กศน.สู่ครูต้นแบบภาษาอังกฤษ ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูยุคใหม่!! 
https://aec-tv-online1.com/?p=238715

enlightened เสมา 3 หนุนครู กศน.พัฒนาทักษะและสมรรถนะครูด้านภาษา ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
#ชัดทุกกระแส https://www.chadthukkrasae.com/2022/03/3_9.html

enlightened ครูโอ๊ะ เปิดโครงการอบรมขยายผล "Boot camp" กศน.ปราจีนบุรี ย้ำพัฒนาทักษะภาษาครู-ผู้บริหาร ตามพันธกิจทุกมิติ พร้อมดึงเครือข่าย-ผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปปรับใช้สอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นที่ 
http://ttps://www.facebook.com/129624343806771/posts/4265590086876822/

 


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ