ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

การประชุม (ร่าง) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช...

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 31

กศน.เข้มเดินหน้าปี 65 พัฒนาหลักสูตรต่อไม่รอแล้วนะ

นายภูมิพัฒน์  เรืองแหล่  รองเลขาธิการ กศน. มอบหมายให้ นายชัยพัฒน์  พันธุ์วัฒนสกุล ผู้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร สำนักงาน กศน. เป็นประธานในการจัดประชุม (ร่าง) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25...โดยมี นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ อดีตรองเลขาธิการ กศน.    นางพรรณทิพา ชินชัชวาล อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการศึกษา นางเอื้อมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ในระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเดอะ ไพร์ม แอท รางน้ำ กรุงเทพฯ 

" การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 25... ต้องเป็นหลักสูตรที่ยึดหลักความเสมอภาค มีความยืดหยุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของประชาชนทั่วไปที่อยู่นอกระบบโรงเรียนและผู้สูงวัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน และการประกอบอาชีพ มีภูมิปัญญาทางมรดกวัฒนธรรม โดยกำหนดสาระการเรียนรู้ สมรรถนะ มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน มีสุขภาวะ คิดเป็น การจัดการตนเอง การสื่อสาร และความเป็นพลเมือง สามารถจัดการกับองค์ความรู้ทั้งมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้สอดคล้องกับพลวัตและบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ในการสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเท่าเทียม บนวิถีชีวิตที่ยั่งยืน บนพื้นฐานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้ภาวะความปรกติใหม่ (New Normal) ได้อย่างมีคุณภาพ"

#กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงาน กศน.


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ