ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

สำนักงาน กศน.เปิดอบรมครู Boot Camp ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรม เดอ ไพรม์ แอท รางน้ำ กรุงเทพมหานคร

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 135

วันที่ 3 ธ.ค.64 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะ ครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช. และนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ.โดยมี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพงษ์ สุเมตติกุล นายคริสโตเฟอร์ ไรท์ และนางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมประชุม ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการเปิดอบรม ณ โรงแรม เดอ ไพรม์ แอท รางน้ำ กรุงเทพมหานคร

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า “การอบรมพัฒนาทักษะ ครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษฯ ในวันนี้ นับเป็นการเปิดตัวการพัฒนาหลักสูตรการสอนที่มีความ WOW ในอีกรูปแบบหนึ่ง ด้วยการสร้างแรงจูงใจ Aspire to Inspire ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล ส่งถึงครูผู้สอนและผู้ที่สนใจทุก ๆ คน ซึ่งในการอบรมพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบในปีนี้ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขยายผลเพื่อการพัฒนาครู สังกัดสำนักงาน กศน. อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายที่มีเป้าหมายในการพัฒนาครู กศน. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ : Good Teacher ให้มีสมรรถนะและเพิ่มทักษะความสามารถ (Up Skill) หรือ การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ (Re Skill)

สำหรับข้าราชการครู กศน.ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในพื้นที่จริง และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และขอชื่นชมผู้จัดการอบรมที่มีความมุ่งมั่นในการจัดทำ และพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งคณะวิทยากรในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ตรงในการอบรมนี้

ดิฉันเชื่อมั่นว่าคุณครูทุก ๆ ท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม ย่อมเป็นเครื่องแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจและความรับผิดชอบในฐานะครูที่มีต่อวิชาชีพของตน ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ มีศักยภาพ พร้อมในการพัฒนางานในหน้าที่ให้บรรลุความสำเร็จ สามารถนำความรู้ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถเป็นต้นแบบและถ่ายทอด ขยายผลแก่ผู้ร่วมวิชาชีพ รวมทั้งสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา กศน. ต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สำหรับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน.ด้านการสอนภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู เพื่อให้มีสมรรถนะทางภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน ซึ่งสำนักงาน กศน.โดยในปีงบประมาณ 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทำพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน.

ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และได้รับการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องการให้คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยModule ต่างๆที่ครอบคลุมการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning, Aspire to Inspire ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล, การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC และการนำเสนอผลงานการออกแบบ การสาธิตการจัดการเรียนรู้ โดยมีคณะวิทยากรที่มีความสามารถจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ มาถ่ายทอดความรู้แก่ครู กศน. ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ และใช้ในการสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันแล้ว ยังสามารถนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้ต่อไป

เครดิตภาพข่าว : https://siamrath.co.th/n/302699


enlightenedหลักสูตร WOW! “ครูโอ๊ะ” เปิดอบรมพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มุ่งต่อยอดสร้างอาชีพนักศึกษา 
 https://www.newsringside.com/26686/

enlightenedว้าว…กศน.พัฒนาครูต้นแบบภาษาอังกฤษ เน้นทักษะด้านการสื่อสาร 
 http://www.focusnews.in.th/12729

enlightenedเสมา 3 เปิดอบรมการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2564 
 https://moe360.blog/2021/12/03/sema-3-boot-camp/

enlightened“สำนักงาน กศน.เปิดอบรมครู Boot Camp ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร!! 
https://aec-tv-online1.com/?p=221254

enlightenedกศน.เปิดอบรมครู Boot Camp ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #TOPNEWS #กศน.  
https://www.topnews.co.th/news/176653

enlightened“สำนักงาน กศน.เปิดอบรมครู Boot Camp ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร!! 
https://aec-tv-online2.com/?p=784194

enlightenedสำนักงาน กศน.เปิดอบรมครู Boot Camp ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #ชัดทุกกระแส 
https://www.chadthukkrasae.com/2021/12/boot-camp.html

enlightenedสำนักงาน กศน.เปิดอบรมครู Boot Camp ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #น.ส.พ.เสียงสัมพันธ์ 
https://saingsumpun.blogspot.com/2021/12/boot-camp.html

enlightenedสำนักงาน กศน.เปิดอบรมครู Boot Camp ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
https://www.asiannewschannel1.com/?p=3713

enlightenedสำนักงาน กศน.อบรมครู Boot Camp ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
https://www.facebook.com/164944140245735/posts/6634833136590104/