ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในรูปแบบออนไลน์

  • ประเภท ข่าวประกาศ   เข้าชม 109

  • รายละเอียด

    ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในรูปแบบออนไลน์  ซึ่งจากการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด มีผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 89 คน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ