ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบออนไลน์

  • ประเภท ข่าวประกาศ   เข้าชม 1,446

  • รายละเอียด

    ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในรูปแบบออนไลน์  ซึ่งจากการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด มีผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 89 คน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ