ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

คู่มือและเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • ประเภท ข่าวประกาศ   เข้าชม 1,145

  • รายละเอียด

    คู่มือและเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
    https://drive.google.com/drive/folders/1rdSq3QhdtcNFnevv2Tr4TM1VzsnbTDgY