ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรณาธิการเอกสารประกอบหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2566

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 357

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรณาธิการเอกสารประกอบหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2566 โดยมี นางพรรณทิพา ชินชัชวาล ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2566 จำนวน 3 เล่ม ประกอบด้วย คู่มือการดำเนินงานหลักสูตรฯ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และแนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2566  ณ โรงแรมซัมเมอร์ ทรี เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ