ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

การอบรมการใช้งานโปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ (โปรแกรม ศธ. 02 ออนไลน์)

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 323

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ (โปรแกรม ศธ. 02 ออนไลน์) โดยมี นางพรรณทิพา ชินชัชวาล ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานโปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ (โปรแกรม ศธ. 02 ออนไลน์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสุภกิจ นาคราชอวยผล เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครู ปวช. และเจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯ จำนวนทั้งสิ้น 64 คน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมซัมเมอร์ ทรี เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร