ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

ประเภท ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าชม 374

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
โดยมี ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนที่สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง