ภาษาไทย
 • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย
 • 2566-09-11 | 373
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
 • 2566-09-11 | 323
การอบรมการใช้งานโปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ (โปรแกรม ศธ. 02 ออนไลน์)
 • 2566-09-11 | 356
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรณาธิการเอกสารประกอบหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2566
 • 2566-08-07 | 365
การประชุมปฏิบัติการจัดทำหนังสือตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2566
 • 2566-07-25 | 339
ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำระเบียบว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • 2566-07-03 | 396
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือเรียนหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2566
 • 2566-06-29 | 328
สกร. โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1
 • 2566-04-24 | 585
สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2566
 • 2566-04-07 | 367
สำนักงาน กศน.โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดประชุม หารือ ประเด็นการใช้กฏหมายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและใช้หลักสูตรใหม่ภายหลังการประกาศตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
 • 2566-04-04 | 372
สำนักงาน กศน. ลุยจัดทำกรอบเนื้อหารายวิชาหลักสูตรขั้นพื้นฐานใหม่ รองรับสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้
 • 2566-03-30 | 332
สำนักงาน กศน.จับมือ สสวท. เดินหน้าสู่มาตรฐานการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้
 • 2566-03-23 | 449
สำนักงาน กศน. จัดประชุมพัฒนาจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
 • 2566-01-23 | 653
สำนักงาน กศน. ประชุมพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.
 • 2565-12-07 | 702
ประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานหนังสือเรียน กศน. ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • 2565-11-30 | 510
กศน. ขานรับนโยบายเดินหน้าพัฒนาครูต้นแบบภาษาอังกฤษ
 • 2565-11-02 | 539
การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบและเกณฑ์มาตรฐานหนังสือเรียนและการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • 2565-09-22 | 708
กศน. ขับเคลื่อนเครดิตแบงค์ (Credit Bank) ตอบโจทย์จัดการศึกษาการเรียนรู้เพื่อประชาชน
 • 2565-08-29 | 689
สำนักงาน กศน. เดินหน้าจัดทำระบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน
 • 2565-08-22 | 671
"ตรีนุช ดัน กศน.จับมือภาคีเครือข่าย ใช้ตลาดนำการผลิต ตอบโจทย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในพื้นที่สระแก้ว ในรูปแบบ “SAKAEO MODEL by กศน.”
 • 2565-08-10 | 597
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง แก้ไขระเบียบการตรวจคุณภาพหนังสือเรียนของเอกชนที่ใช้ในสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ สำนักงาน กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
123