ภาษาไทย
 • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย
 • 2566-01-23 | 199
สำนักงาน กศน. ประชุมพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.
 • 2565-12-07 | 240
ประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานหนังสือเรียน กศน. ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • 2565-11-30 | 131
กศน. ขานรับนโยบายเดินหน้าพัฒนาครูต้นแบบภาษาอังกฤษ
 • 2565-11-02 | 174
การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบและเกณฑ์มาตรฐานหนังสือเรียนและการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • 2565-09-22 | 209
กศน. ขับเคลื่อนเครดิตแบงค์ (Credit Bank) ตอบโจทย์จัดการศึกษาการเรียนรู้เพื่อประชาชน
 • 2565-08-29 | 318
สำนักงาน กศน. เดินหน้าจัดทำระบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน
 • 2565-08-22 | 279
"ตรีนุช ดัน กศน.จับมือภาคีเครือข่าย ใช้ตลาดนำการผลิต ตอบโจทย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในพื้นที่สระแก้ว ในรูปแบบ “SAKAEO MODEL by กศน.”
 • 2565-08-10 | 189
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง แก้ไขระเบียบการตรวจคุณภาพหนังสือเรียนของเอกชนที่ใช้ในสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ สำนักงาน กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • 2565-08-02 | 247
“วัลลพ” ให้นโยบาย ปั้นบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กศน. ตอบโจทย์ความเชื่อมั่น พัฒนาผู้เรียน และผู้รับบริการในทุกมิติ
 • 2565-07-19 | 365
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565
 • 2565-07-04 | 309
ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการ (ร่าง) แนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสำนักงาน กศน.
 • 2565-06-01 | 320
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมดิจิทัล (Digital Life and Social Education)
 • 2565-05-23 | 404
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือและจัดทำเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)
 • 2565-05-20 | 270
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นตรงผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
 • 2565-05-19 | 260
ประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเพื่อเป็น Best Practice ในการจัดการเรียนรู้ ของสำนักงาน กศน.
 • 2565-05-12 | 240
นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นำทีมลงพื้นที่ ประะชุมวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
 • 2565-05-09 | 187
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 • 2565-03-30 | 1,187
ประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสำนักงาน กศน.
 • 2565-03-23 | 752
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายวิชาเลือกของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • 2565-03-22 | 698
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด และแนวทางการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. ให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมปิคนิค กรุงเทพมหานคร
123