ภาษาไทย
 • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย
 • 2565-11-30 | 7
กศน. ขานรับนโยบายเดินหน้าพัฒนาครูต้นแบบภาษาอังกฤษ
 • 2565-11-02 | 69
การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบและเกณฑ์มาตรฐานหนังสือเรียนและการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • 2565-09-22 | 107
กศน. ขับเคลื่อนเครดิตแบงค์ (Credit Bank) ตอบโจทย์จัดการศึกษาการเรียนรู้เพื่อประชาชน
 • 2565-08-29 | 213
สำนักงาน กศน. เดินหน้าจัดทำระบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน
 • 2565-08-22 | 150
"ตรีนุช ดัน กศน.จับมือภาคีเครือข่าย ใช้ตลาดนำการผลิต ตอบโจทย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในพื้นที่สระแก้ว ในรูปแบบ “SAKAEO MODEL by กศน.”
 • 2565-08-10 | 95
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง แก้ไขระเบียบการตรวจคุณภาพหนังสือเรียนของเอกชนที่ใช้ในสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ สำนักงาน กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • 2565-08-02 | 149
“วัลลพ” ให้นโยบาย ปั้นบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กศน. ตอบโจทย์ความเชื่อมั่น พัฒนาผู้เรียน และผู้รับบริการในทุกมิติ
 • 2565-07-19 | 266
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565
 • 2565-07-04 | 214
ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการ (ร่าง) แนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสำนักงาน กศน.
 • 2565-06-01 | 239
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมดิจิทัล (Digital Life and Social Education)
 • 2565-05-23 | 294
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือและจัดทำเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)
 • 2565-05-20 | 196
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นตรงผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
 • 2565-05-19 | 168
ประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเพื่อเป็น Best Practice ในการจัดการเรียนรู้ ของสำนักงาน กศน.
 • 2565-05-12 | 133
นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นำทีมลงพื้นที่ ประะชุมวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
 • 2565-05-09 | 103
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 • 2565-03-30 | 1,101
ประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสำนักงาน กศน.
 • 2565-03-23 | 656
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายวิชาเลือกของสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • 2565-03-22 | 618
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด และแนวทางการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. ให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมปิคนิค กรุงเทพมหานคร
 • 2565-03-07 | 625
รมช.ศธ. “กนกวรรณ” เปิดโครงการอบรมขยายผล “Boot camp” กศน.ปราจีนบุรี
 • 2565-02-08 | 727
การประชุม (ร่าง) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช...
12