ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

บุคลากร


นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ

ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


(1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จากซ้ายไปขวา

1. นางสาวสุพรรษา  ศิริบุรี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

2. นางสาวปิยวดี  คะเนสม  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

3. จ.อ.หญิง รุจิรา  ลิปิสุนทร  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

4. นางสุกัญญา  กุลเลิศพิทยา  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

5. นางจุฑากมล  อินทระสันต์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

6. นางสาวกรัณยภรณ์  โหม่งสูงเนิน  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ช่วยราชการกลุ่มเลขาธิการกรม)

 


(2) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

จากซ้ายไปขวา

1. นางสาวฐานิตา  คล้ายอ่อน  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2. นางวรรณี  ศรีศิริวรรณกุล  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3. นางสาวนภัสสร  ชื่นมีศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

4. นายธานี  เครืออยู่  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 


(3) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน

จากซ้ายไปขวา แถวด้านหลัง

1. นางสาวอุษาพัชร์  ทิตนนท์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2. นางสาวชนัญชิดา  สยานันท์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน)

3. นางสาววันวิสาข์  ฉลองชน  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

แถวด้านหน้า

1. นางสาวชัญญากาญจน์  โคตรพัฒน์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

2. นางสาววีราภรณ์  เกิดศิริ  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3. นายกันตภณ  พิมมาลัย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 


(4) กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้

จากซ้ายไปขวา

1. นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2. นางสาววิลาวัณย์  แก้วสิงห์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3. นางสาวฐิติมา  วงศ์บัณฑวรรณ  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้)

4. นางสาวทิพวรรณ  วงค์เรือน  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 


(5) กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา

จากซ้ายไปขวา

1. นายจิรนัย  ไวปัญญา  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2. นางเยาวรัตน์  ปิ่นมณีวงศ์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา)

3. นางสาวจารีรัตน์  ชูมณี  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

4. นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 


(6) กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา

จากซ้ายไปขวา

1. นางสาวหทัยมาดา  ดิฐประวรรตน์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2. นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

3. นางสาววิภารัตน์  วรรณเวช  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

4. นายวสันต์ อินทะ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 


(7) กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

จากซ้ายไปขวา

1.  นางสาวขวัญฤดี  ลิวรรโณ  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2. นายจตุรงค์  ทองดารา  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

3. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อำไพศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา)

4. นางสาววราภรณ์  บุญเรือง  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา


 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.)