ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 เอกสารประกอบการอบรมการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาและการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
2 คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
3 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
4 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
5 คู่มืออบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน