ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบบหลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา พ.ศ.2554 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมในการประเมินเทียบระดับการศึกษา กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
7 หนังสือซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
8 ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการตรวจคุณภาพหนังสือเรียนของเอกชนที่ใช้ในสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ สำนักงาน กศน. ตามหลักสูตร 2551 ฉบับที่ 2 ปี 2555 กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
9 ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการตรวจคุณภาพหนังสือเรียนของเอกชนที่ใช้ในสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ สำนักงาน กศน. ตามหลักสูตร 2551 ฉบับที่ 1 ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 1-5 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
11 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
13 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
14 ระเบียบการเบิกจ่ายเทียบระดับการศึกษา กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
15 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. 2536 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
16 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
17 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
18 นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
19 ประกาศสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ของสถานศึกษาในกำกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
20 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
21 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่ของสถานศึกษา กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
22 กฎกระทรวงกำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
23 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
24 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
25 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
26 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
27 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
28 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
29 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
30 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
31 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงาน กศน. ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ค. 57 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
32 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงาน กศน. ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.พ 59 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
33 ประกาศ สำนักงาน กศน เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมและกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (English Program) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
34 ประกาศสำนักงาน กศน. เรื่อง ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผล และกำหนดระยะเวลาในการมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
35 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
36 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
37 รูปแบบการเขียนหนังสือราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป