ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

ที่ คำถาม กลุ่มงาน
1

คำถาม : ต้องอายุกี่ปีถึงจะมาเรียน กศน.ได้

คำตอบ : อายุ 16 ปี หรือจบการศึกษาภาคบังคับมาแล้ว ( ม.3 )

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.)
2

คำถาม : อายุไม่ถึง 16 ปี แต่มีความจำเป็นไม่สามารถเรียนในโรงเรียนได้ มาเรียน กศน. ได้หรือไม่ แล้วต้องทำอย่างไร

คำตอบ : ถ้ายังไม่ จบ ม.3 อายุไม่ถึง 16 ปี มีความจำเป็นต้องเรียน กศน. ต้องไปติดต่อที่เขตพื้นที่การศึกษาตามที่ทะเบียนบ้านเราตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นั้น สามารถสอบถามจากโรงเรียนที่เราออกมาได้

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.)
3

คำถาม : กศน.เปิดรับสมัครตอนไหน ?

คำตอบ : กศน. รับสมัครในช่วงเดือน เมษายน และช่วงเดือน ตุลาคม 
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.)
4

คำถาม : สมัครเรียน กศน. เสียค่าเทอม ค่าหนังสือเท่าไหร่ ?

คำตอบ : สมัครเรียน กศน. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียค่าเทอม เพราะรัฐบาลให้การสนับสนุน

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.)
5

คำถาม : กศน.มีที่ไหนบ้าง ?

คำตอบ : สำนักงาน กศน. มีทุกเขตหรืออำเภอ และทุกตำบล สามารถเลือกเรียนที่สะดวกได้

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.)
6

คำถาม : N-NET คืออะไร

คำตอบ : N-NET (Non-Formal National Education Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา นักศึกษาต้องเข้าสอบ ก่อนจบ

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.)