ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
2 ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2564 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
3 ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Best Practice นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ของสำนักงาน กศน. กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
4 ขอเชิญประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นตรงผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
5 ขอปรับห้วงเวลาการนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
6 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมครูทหาร 65 (ครั้งที่ 2) เชียงใหม่ กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
7 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมครูทหาร 65 (ครั้งที่ 2) ชลบุรี กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
8 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมครูทหาร 65 (ครั้งที่ 2) อุดรธานี กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
9 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมครูทหาร 65 (ครั้งที่ 2) ชุมพร กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
10 รับสมัครอบรมหลักสูตร Bootcamp (พิเศษ) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
11 การนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
12 แจ้งเลื่อนการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดชุมพร ออกไปโดยไม่มีกำหนด กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
13 แจ้งเลื่อนการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดอุดรธานี ออกไปโดยไม่มีกำหนด กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
14 การดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชนของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก้ผู้เรียน กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
15 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
16 หนังสือแจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
17 การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร(สาระการเรียนรู้วิชาภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดอุดรธานี) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
18 รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 217 แห่ง กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
19 รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 350 แห่ง กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
20 การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร(สาระการเรียนรู้วิชาภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดชุมพร) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
21 การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร(สาระการเรียนรู้วิชาภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดเชียงใหม่) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
22 การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร(สาระการเรียนรู้วิชาภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดชลบุรี) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
23 การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาและการรายงานผลการเรียนรู้ฯ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
24 การนำแนวทางและสื่อการเรียนรู้ "การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน" ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
25 แนวปฎิบัตการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
26 การปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
27 การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทางโทรทัศน์ ETV กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
28 ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์การบรรยายหัวข้อ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19" กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
29 การจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
30 การยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบแทนประกาศนียบัตร ตามระเบียนกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
31 ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออกกลางคัน กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
32 ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
33 การเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
34 การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
35 ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการและคณะทำงานในการประเมินเทียบระดับการศึกษา กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา