ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 การใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนมากำหนดค่าเป้าหมายในการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
2 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
3 หนังสือส่งสถานศึกษาขึ้นตรง เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
4 หนังสือส่งสำนักงาน กศน. จังหวัด เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
5 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
6 รายชื่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
7 การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสำนักงาน กศน.จังหวัด และสำนักงาน กศน.กทม. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ผลการจัดการอบรมหลักสูตรการอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 (ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
9 ผลการจัดการอบรมหลักสูตรการอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 (กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้) กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
10 การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2565 สำหรับสถานศึกษาขึ้นตรงในสังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
11 การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2565 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
12 คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบรวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
13 คำสั่ง สำนักงาน กศน. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมหลักสูตรการอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
14 ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
15 ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2564 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
16 ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Best Practice นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ของสำนักงาน กศน. กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
17 ขอเชิญประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นตรงผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
18 ขอปรับห้วงเวลาการนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
19 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมครูทหาร 65 (ครั้งที่ 2) เชียงใหม่ กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
20 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมครูทหาร 65 (ครั้งที่ 2) ชลบุรี กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
21 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมครูทหาร 65 (ครั้งที่ 2) อุดรธานี กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
22 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมครูทหาร 65 (ครั้งที่ 2) ชุมพร กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
23 รับสมัครอบรมหลักสูตร Bootcamp (พิเศษ) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
24 การนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
25 แจ้งเลื่อนการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดชุมพร ออกไปโดยไม่มีกำหนด กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
26 แจ้งเลื่อนการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดอุดรธานี ออกไปโดยไม่มีกำหนด กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
27 การดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชนของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก้ผู้เรียน กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
28 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
29 หนังสือแจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
30 การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร(สาระการเรียนรู้วิชาภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดอุดรธานี) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
31 รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 217 แห่ง กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
32 รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 350 แห่ง กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
33 การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร(สาระการเรียนรู้วิชาภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดชุมพร) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
34 การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร(สาระการเรียนรู้วิชาภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดเชียงใหม่) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
35 การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร(สาระการเรียนรู้วิชาภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดชลบุรี) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
36 การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาและการรายงานผลการเรียนรู้ฯ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
37 การนำแนวทางและสื่อการเรียนรู้ "การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน" ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
38 แนวปฎิบัตการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
39 การปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
40 การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทางโทรทัศน์ ETV กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
41 ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์การบรรยายหัวข้อ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19" กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
42 การจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
43 การยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบแทนประกาศนียบัตร ตามระเบียนกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
44 ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออกกลางคัน กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
45 ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
46 การเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
47 การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
48 ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการและคณะทำงานในการประเมินเทียบระดับการศึกษา กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา