ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 การจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
2 ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการและคณะทำงานในการประเมินเทียบระดับการศึกษา กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
3 การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
4 รับสมัครอบรมหลักสูตร Bootcamp (พิเศษ) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
5 การเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
6 ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
7 ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออกกลางคัน กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
8 การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทางโทรทัศน์ ETV กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
9 การยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบแทนประกาศนียบัตร ตามระเบียนกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
10 ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์การบรรยายหัวข้อ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19" กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
11 การนำแนวทางและสื่อการเรียนรู้ "การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน" ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
12 การปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
13 แนวปฎิบัตการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
14 การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาและการรายงานผลการเรียนรู้ฯ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
15 รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 350 แห่ง กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
16 การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร(สาระการเรียนรู้วิชาภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดชลบุรี) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
17 การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร(สาระการเรียนรู้วิชาภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดชุมพร) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
18 การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร(สาระการเรียนรู้วิชาภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดเชียงใหม่) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
19 การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร(สาระการเรียนรู้วิชาภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดอุดรธานี) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
20 รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 217 แห่ง กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
21 หนังสือแจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
22 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
23 การดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชนของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก้ผู้เรียน กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
24 แจ้งเลื่อนการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดอุดรธานี ออกไปโดยไม่มีกำหนด กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
25 แจ้งเลื่อนการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดชุมพร ออกไปโดยไม่มีกำหนด กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
26 การนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน