ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 คู่มือและเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
2 คู่มือและเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
3 แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4 กระบวนการขั้นตอนการประเมินเทียบระดับการศึกษา กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
5 แนวทางการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา (เอกสารใช้ประกอบคู่มือการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
6 สรุป การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
7 คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 และเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
8 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
9 คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 และเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
10 หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ชุด 1 (พ.ศ. 2555) กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
11 หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ชุด 2 (พ.ศ. 2555) กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
12 เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง เล่มที่ 6 กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
13 เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ เล่มที่ 5 กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
14 เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ เล่มที่ 4 กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
15 เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม เล่มที่ 3 กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
16 เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เล่มที่ 2 กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
17 หลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ re - skill และ up - skill เล่มที่ 1 กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
18 แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
19 คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ฉบับปรับปรุง 2564 และเครื่องมือประเมิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
20 คู่มือการใช้ระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
21 วิธีการแปลงคลิป VDO บน Youtube ให้เป็น QR Code กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
22 คู่มือการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง 2546) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
23 แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้และประสบการณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กลุ่มสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯลฯ) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
24 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
25 แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
26 คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
27 แนวทางการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
28 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
29 แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
30 แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
31 แบบ กศ.ตน. 1-30 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
32 หลักเกณฑ์การดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
33 เอกสารการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ หลักสูตร 51 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
34 คู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
35 เครื่องมือประเมินระดับการรู็หนังสือไทย ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ของสำนักงาน กศน. กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
36 แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กพช แบบการประเมินคุณธรรม แบบ กศน. 4 หลักสูตร กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
37 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กพช วิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
38 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ ของสำนักงาน กศน. กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
39 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กพช วิชา หน้าที่พลเมือง กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
40 แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
41 แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
42 แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้และประสบการณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัยฯลฯ) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
43 แผนผังกระบวนการดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
44 คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ฉบับปรับปรุง 2564 และเครื่องมือประเมิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
45 เครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (ที่ใช้ประเมินแล้ว ปีการศึกษา 2559-2563) กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
46 คู่มือผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
47 คู่มือการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
48 คู่มือการดำเนินงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2555) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
49 หลักเกณฑ์การดำเนินงานการจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
50 คู่มือการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 2551 ภาษาอังกฤษ English program กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
51 แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 (ไฟล์ WORD) กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
52 เอกสารแนวทางการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
53 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา