ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 คลิปวิดีโอ กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
2 หนังสือเรียนการรู้หนังสือไทย กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
3 แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
4 หนังสือเรียน กศน. กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้