ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 jsj กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.)
2 คลิปสอนวีดีโอโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา v.8 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
3 คลิปวิดีโอ กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
4 หนังสือเรียนการรู้หนังสือไทย กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
5 แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
6 หนังสือเรียน กศน. กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้