ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 คลิปสอนวีดีโอโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา v.8 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
2 คลิปวิดีโอ กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
3 หนังสือเรียนการรู้หนังสือไทย กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
4 แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
5 หนังสือเรียน กศน. กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้