ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 istanbul escort ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2 ระบบการลา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3 ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ปี 2565 กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
4 โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา version 8 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
5 การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
6 เครื่องมือภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
7 ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับของสำนักพิมพ์เอกชน กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
8 ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ปี 2559 กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
9 ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ปี 2563 กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
10 ระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
11 ระบบการออกรหัสรายวิชาเลือกตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
12 ขอใช้รถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
13 ระบบการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
14 คลังอาชีพออนไลน์ กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
15 หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ (ต่อยอดอาชีพ) กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา