ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 123123 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
2 ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ปี 2565 กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
3 โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา version 8 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
4 การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
5 เครื่องมือภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
6 ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับของสำนักพิมพ์เอกชน กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
7 ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ปี 2559 กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
8 ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ปี 2563 กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
9 ระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
10 ระบบการออกรหัสรายวิชาเลือกตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
11 ขอใช้รถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 ระบบการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
13 คลังอาชีพออนไลน์ กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
14 หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ (ต่อยอดอาชีพ) กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา