ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ปี 2559 กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
2 หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ (ต่อยอดอาชีพ) กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
3 คลังอาชีพออนไลน์ กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
4 โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา version 8 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
5 ระบบการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
6 ระบบการลา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7 ระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ขอใช้รถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
9 ขอใช้ห้องประชุม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
10 ระบบการออกรหัสรายวิชาเลือกตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
11 ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ปี 2563 กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
12 ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับของสำนักพิมพ์เอกชน กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
13 เครื่องมือภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
14 การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา