ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 123 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2 หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกระดับการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
3 คำอธิบายและรายละเอียดการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความมั่นคงของชาติ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
4 แจ้งปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
5 ชะลอการออกรหัสรายวิชาเลือกตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
6 คำอธิบายชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (6 ชุดวิชา) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
7 สำรวจรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาจัดทำ 2564 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
8 การสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนต่อกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
9 หลักสูตรการป้องกันการทุจริต ทั้ง 3 ระดับการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
10 หลักสูตรการจัดการอาชีพเพื่อการมีงานทำ ชุดที่ 2 กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
11 หลักสูตรการจัดการอาชีพเพื่อการมีงานทำ ชุดที่ 1 กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
12 หลักสูตร OTOP Mini MBA กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
13 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ กศน 2551 (English Program) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
14 หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
15 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 51 (เล่มแดง) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
16 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
17 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สาระการเรียนรู้ฉบับปรับปรุง พศ2554) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร