ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
2 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 51 (เล่มแดง) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
3 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สาระการเรียนรู้ฉบับปรับปรุง พศ2554) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
4 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ กศน 2551 (English Program) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
5 คำอธิบายชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (6 ชุดวิชา) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
6 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
7 หลักสูตร OTOP Mini MBA กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
8 หลักสูตรการจัดการอาชีพเพื่อการมีงานทำ ชุดที่ 1 กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
9 หลักสูตรการจัดการอาชีพเพื่อการมีงานทำ ชุดที่ 2 กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
10 หลักสูตรการป้องกันการทุจริต ทั้ง 3 ระดับการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
11 การสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนต่อกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
12 สำรวจรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาจัดทำ 2564 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร