ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 รายงานจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
2 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) โครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ re - skill และ up - skill กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
3 รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
4 รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
5 รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
6 หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ) กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
7 รายงานจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
8 ผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
9 รายงานผลการศึกษาสภาพและความต้องการในการใช้สื่อ เพื่อการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
10 รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
11 รายงานการศึกษาสภาพการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษา กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
12 รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
13 รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
14 รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ปีการศึกษา 2561 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
15 รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา