ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 รายงานข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
2 รายงานข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
3 รายงานจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
4 รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
5 รายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
6 รายงานการดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่อนออกเขียนได้)ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
7 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
8 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) โครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ re - skill และ up - skill กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา
9 รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
10 รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
11 หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ) กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
12 รายงานจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
13 ผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
14 รายงานผลการศึกษาสภาพและความต้องการในการใช้สื่อ เพื่อการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
15 รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
16 รายงานการศึกษาสภาพการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษา กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
17 รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
18 รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
19 รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ปีการศึกษา 2561 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
20 รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา