ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน