ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
2 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
3 ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
4 ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2564 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
5 ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Best Practice นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ของสำนักงาน กศน. กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
6 ขอปรับห้วงเวลาการนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
7 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมครูทหาร 65 (ครั้งที่ 2) เชียงใหม่ กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
8 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมครูทหาร 65 (ครั้งที่ 2) ชลบุรี กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
9 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมครูทหาร 65 (ครั้งที่ 2) อุดรธานี กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
10 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมครูทหาร 65 (ครั้งที่ 2) ชุมพร กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
11 รับสมัครอบรมหลักสูตร Bootcamp (พิเศษ) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
12 การนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
13 แจ้งเลื่อนการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดชุมพร ออกไปโดยไม่มีกำหนด กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
14 แจ้งเลื่อนการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดอุดรธานี ออกไปโดยไม่มีกำหนด กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
15 หนังสือแจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
16 การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร(สาระการเรียนรู้วิชาภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดอุดรธานี) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
17 การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร(สาระการเรียนรู้วิชาภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดชุมพร) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
18 การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร(สาระการเรียนรู้วิชาภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดเชียงใหม่) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
19 การอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร(สาระการเรียนรู้วิชาภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัดชลบุรี) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน
20 แนวปฎิบัตการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน