ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและหน้าที่


มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการศึกษาตามอัยาศัย หลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือ และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเอกสารการจัดกระบวนการเรียนรู้ กำกับ ติดตาม ประเมินผล พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและอาเซียน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน