ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

หัวข้อประกาศ กลุ่มงาน เข้าชม
2565-07-04
การดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชนของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก้ผู้เรียน
กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 12
2565-05-23
โปรแกรม ITW51 2.0 รุ่นวันที่ 5 ธันวาคม 2562
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 705
2565-05-23
คำอธิบายและรายละเอียดการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความมั่นคงของชาติ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 566
2565-05-20
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาเลือก ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักพิมพ์เอกชน
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) 417
2565-05-05
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 748
2564-11-25
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในรูปแบบออนไลน์
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 567
2564-09-21
ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล (สำหรับหน่วยภายนอก)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 713

คลิปวีดีโอ