ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย
  • 2565-05-23 | 339
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือและจัดทำเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)
  • 0000-00-00 | 296
อบรมการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาและการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา
1