ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบบหลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา พ.ศ.2554 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมในการประเมินเทียบระดับการศึกษา กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 1-5 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
6 ระเบียบการเบิกจ่ายเทียบระดับการศึกษา กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา