ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 และเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
2 คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 และเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
3 แนวทางการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา (เอกสารใช้ประกอบคู่มือการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
4 คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ฉบับปรับปรุง 2564 และเครื่องมือประเมิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
5 กระบวนการขั้นตอนการประเมินเทียบระดับการศึกษา กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
6 แผนผังกระบวนการดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
7 คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ฉบับปรับปรุง 2564 และเครื่องมือประเมิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
8 เครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (ที่ใช้ประเมินแล้ว ปีการศึกษา 2559-2563) กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
9 คู่มือผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
10 คู่มือการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา