ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

ที่ รายละเอียด กลุ่มงาน
1 รายงานผลการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ปีงบประมาณ2565 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
2 รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
3 รายงานข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
4 รายงานจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
5 รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
6 หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ) กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
7 รายงานจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
8 รายงานการศึกษาสภาพการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษา กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
9 รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
10 รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
11 รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ปีการศึกษา 2561 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา
12 รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา