ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.
ภาษาไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและหน้าที่


มีหน้าที่และความรับผิดขอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ โปรแกรมงานทะเบียน หลักเกณฑ์/วิธีการบริหารจัดการ จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา พัฒนาเอกสารการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์วิจัย กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา