ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย


ติดต่อเรา

: กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ชั้น 3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

: 0 2282 1895

: 0 2281 3732

: pattana_ nfedc@nfe.go.th

LineID :

: กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

: 0 2282 1895

: 0 2281 3732

: general.gmn21@gmail.com

LineID :

:


กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

: 02-282-6091

: 02-281-3732

: pattana.laksoot@gmail.com

LineID :

:


กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน

: 0-2282-6180

: 0-2281-3237

: pattana.kpr@gmail.com

LineID :

: -


กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้

: 0 2282 6328

: 0 2281 3732

: mediaksn586@gmail.com

LineID :

:


กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา

: 022822853

: 022813732

: equivalency64@gmail.com

LineID :

: กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน.


กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา

: 022826091

: 022813732

: pattanaedu.nfe@gmail.com

LineID :

: กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน.


กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

: 0 2282 6092

: 0 2281 3732

: quality@nfe.go.th

LineID :

: กลุ่มงานประกันคุณภาพ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน.