ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย
หัวข้อประกาศ
คู่มือและเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
2566-10-26 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) 1145
การดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชนของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก้ผู้เรียน
2565-07-04 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) 815
โปรแกรม ITW51 2.0 รุ่นวันที่ 5 ธันวาคม 2562
2565-05-23 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 2157
คำอธิบายและรายละเอียดการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความมั่นคงของชาติ
2565-05-23 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) 1568
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาเลือก ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักพิมพ์เอกชน
2565-05-20 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) 1637
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2565-05-05 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 2995
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบออนไลน์
2564-11-25 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 1446
ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล (สำหรับหน่วยภายนอก)
2564-09-21 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 486
1