ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและหน้าที่


วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมการเรียนรู้

"คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอตชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกทศตวรรษที่ 21"


พันธกิจ กรมส่งเสริมการเรียนรู้

1) จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบต่าง ๆ

3) ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

4) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน

5) พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล


ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ศึกษา วิคราะห์ วิจัย พัฒหลักสูตรกาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และหลักสูตรอื่นๆ พัฒนาแนวทาง การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดทำคู่มือหลักสูตรการศึกษานอกระบบ และคู่มือสูตรการศึกษาตามอัยศัย หลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือ หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน ชุมชน สังคม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา/ภาคีเครือข่าย นำหลักสูตร กศน. ไปไช้จัดการศึกษา

2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา/ภาคีเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ และเจตคติที่ดีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร กศน.

3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อการเรียนรู้ ตรวจสอบคุณภาพสื่อ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา/ภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิตสื่อการเรียนรู้

4) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียระดับการศึกษา ศึกษา วิเคระห์ วิจัย พัฒนาระบบการเทียบระดับการศึกษา พัฒนาคู่มือการดำเนินงาน โปรแกรมงานทะเบียน และส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาของสถานศึกษา

5) ศึกษา พัฒนามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุน การวางระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การรายงาน ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการนิเทศการศึกษา

6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานออกเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่มงาน ดังนี้

(1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(2) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

(3) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน

(4) กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้

(5) กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา

(6) กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา

(7) กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดขอบของกลุ่มงาน

(1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ งานผลิตเอกสาร งานบันทึกข้อมูล งานบุคลากร งานการเงิน พัสดุ งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน งานประชุม การติดต่อประสานงาน รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล สถิติเอกสารหลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน จัดทำและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของกลุ่ม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(2) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือ หลักสูตรหรับผู้สูงอายุ และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน ชุมชน สังคม พัฒนาเอกสารประกอบการใช้หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำสถานศึกษา/ภาคีเครือข่ายในการนำหลักสูตรไปใช้ พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการดำเนินงานตามหลักสูตร พัฒนาระบบคลังหลักสูตร ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ รวมทั้งหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(3) กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการศึกษาตามอัยาศัย หลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือ และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเอกสารการจัดกระบวนการเรียนรู้ กำกับ ติดตาม ประเมินผล พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและอาเซียน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(4) กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือ หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะสถานศึกษา/ภาคีเครือข่ายในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ ตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กำกับ ติดตาม การใช้สื่อเพื่อพัฒนาระบบคลังสื่อ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(5) กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดขอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ โปรแกรมงานทะเบียน หลักเกณฑ์/วิธีการบริหารจัดการ จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา พัฒนาเอกสารการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์วิจัย กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(6) กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริม พัฒนาการประกอบอาชีพ  มีเนื้อหาสาระครอบคลุมการดำเนินชีวิตทุกช่วงวัย ในรูปแบบต่าง ๆ สื่อเทคโนโลยี สื่อนิทรรศการ รายการวิทยุ โทรทัศน์ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ส่งเสริม พัฒนาห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสืออัจฉริยะ และแหล่งการเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ ส่งเสริมให้นำผลการเรียนรู้มาประเมินเทียบโอนความรู้เข้าสู่ระบบการศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(7) กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินสถานศึกษา เครื่องมือประเมินรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การประเมินสิทธิผลของแผนจัดการศึกษา/โครงการ พัฒนารูปแบบรายงานการประเมินตนเองv การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำสถานศึกษา/ภาคีเครือข่ายในการประกันคุณภาพภายใน ดำเนินการร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในการวางแผน พัฒนา ติดตาม รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการนำระบบนิเทศที่เป็นมาตรฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรอื่น เพื่อบูรณาการกระบวนการนิเทศการศึกษาและพัฒนาการนิเทศการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.)