ภาษาไทย
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

หัวข้อประกาศ กลุ่มงาน เข้าชม
2566-10-26
คู่มือและเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) 1145
2565-07-04
การดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชนของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก้ผู้เรียน
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) 815
2565-05-23
คำอธิบายและรายละเอียดการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความมั่นคงของชาติ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) 1568
2565-05-20
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาเลือก ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักพิมพ์เอกชน
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) 1637

หนังสือเรียน

เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001
  • มัธยมศึกษาตอนต้น
  • 2338
การฟัง - พูด 3 พต22012
  • มัธยมศึกษาตอนต้น
  • 1125
พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003
  • มัธยมศึกษาตอนต้น
  • 2440
ทักษะการขยายอาชีพ อช31002
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • 3674