ระบบรายงานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนตามนโยบายเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความมั่นคงของชาติ
หมดเวลารายงานข้อมูล

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน. โทร. 02-2826091